Ask to Dr Zakir Naik - Mahesan: Jika hanya muslim yg masuk surga, bagaimana nasib non muslim yg baik?